Declaratie

MEDUWA-verklaring 2020 betreffende de uitstoot van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

13.2.2020, Zwolle, Tijdens de Stakeholder- en Partnerbijeenkomst in Zwolle werd de MEDUWA-verklaring 2020 over emissies van menselijke en diergeneesmiddelen ondertekend:

De ondergetekende partners en belanghebbenden van het Europese INTERREG-VA MEDUWA-project verklaren dat:
1. De uitstoot van menselijke en diergeneesmiddelen (farmaceutica), hun omzettingsproducten en micro-organismen die resistent zijn geworden tegen antimicrobiële stoffen, beïnvloeden de kwaliteit van het leven en moeten worden vermeden in overeenstemming met het voorzorgsprincipe.
2. De verontreiniging van oppervlakte-, grond- en drinkwater, bodem, voedsel en lucht door deze chemische en biologische verontreinigingen moet worden beschouwd als een kwestie van openbare hygiëne en moet het voorwerp zijn van een gecombineerd gezondheidsbeleid van zowel de menselijke als de diergeneeskunde (de OneHealth-benadering).
3. Het is belangrijk dat de sectoren water, menselijke en veterinaire gezondheid en landbouw/aquacultuur samenwerken om het probleem zoveel mogelijk aan de bron op te lossen.
4. Tijdens de opleiding en bijscholing van degenen die geneesmiddelen gaan voorschrijven, moet meer nadruk worden gelegd op het thema van de milieucyclus van geneesmiddelen en antimicrobieel resistente micro-organismen.
5. Volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt en om de maatschappelijke kosten te verlagen, moeten de milieukwaliteitsdoelstellingen steeds meer worden geïntegreerd in het beleid inzake de landbouw en de gezondheid van mens en dier van alle EU-lidstaten.
6. In het beleid en de wetgeving moet meer nadruk worden gelegd op de productie, het gebruik en de lozing van milieuvriendelijke geneesmiddelen. 7. Synthetische chemicaliën, met inbegrip van geneesmiddelen, en hun effecten krijgen nog steeds onvoldoende aandacht in de kaderrichtlijn water en alle andere daarmee verband houdende richtlijnen, volgens de meest recente EU-fitness-check.
7. Naast de (inter)nationale overheden wordt er bij regionale en lokale overheden op aangedrongen om het beleid op het gebied van milieu, landbouw en humane/veterinaire gezondheid te integreren en maatregelen en proefprojecten mogelijk te maken om de kwaliteit van het grond-, oppervlakte- en drinkwater en de bodem te verbeteren.
8. Alle relevante EU-financieringsprogramma’s voor onderzoek en ontwikkeling moeten de ontwikkeling en opschaling van brongerichte oplossingen omvatten.
9. Wij zullen ernaar streven onze grensoverschrijdende samenwerking voort te zetten en de MEDUWA-innovaties na afloop van het project in 2020 verder te ontwikkelen en te bevorderen.
10. Wij zullen deze kwestie hoog op onze respectieve agenda’s houden en zullen andere organisaties aanmoedigen om hetzelfde te doen binnen hun lokale, regionale, nationale en internationale netwerken en hen vragen om samen te werken aan concrete oplossingen.

Het doel van de verklaring is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen beleidsmakers en beleidsadviseurs, onderzoekers en particuliere bedrijven om actie te ondernemen tegen biologische en chemische vervuiling door farmaceutische producten en multiresistente bacteriën in het milieu, die een onzichtbare bedreiging vormen voor het milieu, de volksgezondheid en de economie.

Een gedetailleerde versie van de MEDUWA-verklaring 2020 over de uitstoot van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik in het Engels en een overzicht van de ondertekenaars zijn hier te vinden:  MEDUWA Declaration

Lijst van ondertekenende partijen: MEDUWA Declaration_signatory parties_30042020 

Wilt u ondertekenaar worden, neem dan contact op met Alfons Uijtewaal: post[at]huizeaarde.nl