Innovaties

MEDUWA-Vecht(e) innovaties

Innovatie 1.1:    Watershed Information System (WIS)

Innovatie 1.2:    Gray Water Footprint

Innovatie 1.3:    Regional Risk Assessment 

Innovatie 1.4:     Regional Approach

Innovatie 2.1:    Continuous Monitoring

Innovatie 2.2:    Wireless Water Monitoring 

Innovatie 2.3:    Nanofiltration

Innovatie 3:      Plasma Activated Water Oxidation 

Innovatie 4.1:    Phytoremediation

Innovatie 4.2:    Herbal Antibiotic Replacement 

Innovatie 4.3:    Algal Antibiotic Replacement 

Innovatie 5:       Farm Animal Monitoring 

Innovatie 6:      Biopharmaceuticals


Innovatie 1.1:   Bèta version Watershed Information System (WIS)   (klantvriendelijk stroomgebied-informatiesysteem)

Partners: Geoplex GIS GmbH, Universität Osnabrück/IUSF, Wetsus

Korte beschrijving: Ten behoeve van besluitvorming door bodem- en watergebruikers en waterbeheerders met betrekking tot de emissie van medicijnen en multiresistente organismen naar bodem, water en lucht, wordt, als casus, voor het grensoverschrijdende stroomgebied van de Overijsselse Vecht een geografisch informatiesysteem opgezet en uitgetest. Dit stroomgebied-informatiesysteem (Watershed Information System WIS, in dit geval ook het “Vechtinformatiesysteem” of “VIS” genoemd) is een uniek en innovatief gebruiksvriendelijk visualisatie-instrument. Het brengt voor de eerste keer informatie bijeen over kwaliteit (chemische en biologische toestand) en kwantiteit van het oppervlaktewater in een heel stroomgebied.

Het informatiesysteem beheert gegevens afkomstig van meerdere bronnen; zowel bestaande als tijdens het project door meerdere partners en derden te genereren data. Deze gegevens worden gecombineerd met informatie over a) het schoonwatergebruik oftewel de “vuilwatervoetafdruk” (zie WP 1.2) die gepaard gaat met medicijngebruik door mens en dier; b) de risico’s van de betreffende emissies voor ecologie, gezondheid en economie; alsmede met c) scenario’s voor de verwachte klimaatsveranderingen. Met al deze onderling verbonden informatie is het mogelijk om de invloed van bepaalde beleidsmaatregelen voor het hele stroomgebied te simuleren en te visualiseren.

Door het gebruik van GIS-technologie kunnen eenvoudig gegevens worden toegevoegd, uitgefilterd en gecombineerd. Dit instrument is hierdoor geschikt voor het begeleiden van communicatie- en besluitvormingsprocessen over gecompliceerde onderwerpen als microverontreiniging.  

Voor meer informatie over de WIS, zie de bètaversie, link.

Innovatie 1.2:    Gray Water Footprint   (meetinstrument voor bepaling van de vuilwater-voetafdruk van medicijngebruik)

Partners: Geoplex GIS GmbH en Universiteit Twente/Watermanagement

Korte beschrijving: Met de vuilwater-voetafdruk kan de omvang van de waterverontreiniging door het gebruik van medicijnen vastgesteld worden. Door het watergebruik van medicijnen ruimtelijk weer te geven kan de voetafdruk gebruikt worden voor het simuleren van de invloed van beoogde beheersmaatregelen in het stroomgebied. Ook kan de tool gebruikt worden voor het meten en communiceren van maatregelen. De ontwikkeling van een app kan de gebruikswaarde vergroten en vermarkting van de vuilwater-voetafdruk ook als losse tool bespoedigen.  

Innovatie 1.3:    Regional Risk Assessment   (meetinstrument voor ruimtelijke risicobeoordeling van medicijnen en resistente bacteriën)

Partners: AVIV BV, Radboud Universiteit / Milieukunde

Korte beschrijving: Door het risico ruimtelijk weer te geven kan de RRA gebruikt worden voor het simuleren van de invloed van beoogde beheersmaatregelen in het stroomgebied. Ook kan de tool gebruikt worden voor het meten en communiceren van maatregelen. Met behulp van computermodellering worden berekende risico’s in voor besluitvorming en publieksinformatie bruikbare informatie vertaald. De ontwikkeling van een mobiele applicatie (app) kan de gebruikswaarde vergroten en vermarkting van de RRA ook als losse tool bespoedigen.  

Innovatie 1.4:     Regional Approach   (Potentiële maatregelen in de regio pakket van complementaire maatregelen)

Partners: Waterschap Zuiderzeeland, met Universität Osnabrück IUSF, University Twente Water management, Radboud University Environmental Sciences

Korte beschrijving:

Door te werken aan: a) inventarisatir van een medicijnketenbrede aanpak in de regio, b) kosten- en batenanalyse van extra zuivering bij individuele waterbehandlins-systemen, c) analyse van zuiveringsprestaties bij bestaande RWZI’s, worden de werkzaamheden van andere projectpartners ondersteund door de nodige achtergrondinformatie te verstrekken.

Innovatie 2.1:    Continuous Monitoring   (automatische in-situ monitoring van micro-verontreinigingen)

Partners: InProSens, met Novaris Orbit Technology BV, Saxion UAS e.a.

Korte beschrijving: Het betreft een geautomatiseerd real time in-situ analyseapparaat voor de monitoring van geneesmiddelen en andere micro-verontreinigingen in oppervlaktewater en effluentstromen van water zuiveringsinstallaties. 

Innovatie 2.2:    Wireless Water Monitoring   (universeel draadloos monitoring system)

Partners: Novaris Orbit Technology BV, met InProSens, Saxion UAS, NXFiltration BV, Weil Wasseraufbereitung GmbH

Korte beschrijving: Het universele draadloze monitoringssysteem kan worden toegepast bij een grote diversiteit van sensoren, en ten behoeve van vele diensten die (real-time) monitoring nodig hebben. Het meten van waterkwaliteit en waterhoeveelheid zowel van oppervlaktewater als ondergrondse watersystemen is een toepassingsgebied dat in dit project met nadruk verder ontwikkeld en onderzocht zal worden.  

Innovatie 2.3:    Nanofiltration   (modulair nanofiltratie membraansysteem)

Partners: NX Filtration BV; Weil Wasseraufbereitung GmbH, Saxion UAS

Korte beschrijving: Vanuit de drinkwaterbedrijven is een grote vraag naar nieuwe zuiveringstechnieken die microverontreinigingen kunnen verwijderen. Ook vanuit het waterschap, gedreven door stringentere Europese wetgeving, is behoefte aan nieuwe, energiezuinige zuiveringstechnieken. Hoewel membraanfiltratie zich al bewezen heeft, wordt in dit project een nieuwe uitvoeringsvorm van nanofiltratie ontwikkeld die op werkelijke waterstromen beproefd gaat worden en een grote stap voorwaarts zal betekenen op het gebied van investeringskosten en energieverbruik. Het bedrijf NX Filtration is zelf speciaal opgericht om dit product te ontwikkelen en binnen 5 jaar wereldwijd te vermarkten. 

Innovatie 3:      Plasma Activated Water Oxidation   (behandeling van antibiotica-houdende urine en ontlasting met plasma-geactiveerd-water)

Partners: VitalFluid; Universitätsklinikum Münster (UKM) Institut für Medizinische Microbiologie (IfMM) und Institut für Hygiene (IfH), Radboud University Medical Centre (RUMC)

Korte beschrijving: De plasmareactor omvat een inname punt waar humane ontlasting en water wordt vermalen tot een giermengsel. Een voorziening voor het scheiden van vaste delen en vloeistof kan als optie worden toegevoegd (urine bevat 75% van de medicijnresten en feces slechts 25%). Het giermengsel wordt vervolgens blootgesteld aan het plasma dat erboven wordt ontstoken op elektrodes. Lucht wordt in de plasmafase gebracht en de ontstane reactieve zuurstof en stikstofdeeltjes lossen hierbij op in het water-ontlasting mengsel. De reactieve deeltjes oxideren verontreinigingen zoals antibiotica en inactiveren multiresistente micro-organismen. Na een vooraf bepaalde behandeltijd kan het behandelde mengsel worden geloosd op het riool. Ontwikkeld wordt een ambulant systeem voor de patiënt dat kan worden aangesloten op een toilet. De technologie kan worden ingezet om grotere afvalstromen te reinigen in ziekenhuizen; en als een extra zuiveringsstap in rwzi’s.  

Innovatie 4.1:    Phytoremediation   (Ayurveda(water)planten voor reiniging van bodem en water (fytoremediatie)

Partners: Europa Ayurveda Centrum (EAC) en het academisch ziekenhuis Münster (UKM)

Korte beschrijving: Ayu-fytoremediatie bestaat uit een selectie van waterplanten voor de sanering van rivieren, en van landplanten voor de sanering van landelijke gebieden. Met begeleiding van het academisch ziekenhuis van Münster wordt een combinatie water- en landplanten geselecteerd dat de beste resultaten oplevert.


Innovatie 4.2:    Herbal Antibiotic Replacement   (Bhima choorna antibiotica-vervanger)

Partners: Europa Ayurveda Centrum en academisch ziekenhuis Münster

Korte beschrijving: Bhima choorna is een complex multi-target ayurvedisch kruidenpreparaat met antibiotische eigenschappen, samengesteld van planten die geteeld worden in Overijssel. Bhima choorna kan verwerkt worden in diervoeding om het immuunsysteem van dieren te versterken. Door preventieve toepassing kan antibioticagebruik verminderd of zelfs voorkomen worden. 

Innovatie 4.3:    Algal Antibiotic Replacement   (antibiotisch microalgenproduct)

Partners: Microganic GmbH, met UKM IfH, Wetsus, en diverse onderaannemers, w.o. Hochschule Osnabrück, Wageningen University

Korte beschrijving: Het product wo rdt verkregen uit een van microalgen geproduceerd poeder (of pasta of extract), datdoor bepaalde bestanddelen een sterke antibiotische werking heeft. Het zou permanent en profylactisch in de moderne bio-industrie ingezet kunnen worden en zal op een natuurlijke wijze het welzijn van dieren vergroten. Het zal de boer dezelfde economische voordelen brengen als het gebruik van AGP. Het zal ook in die gebieden waar het gebruik van AGP al verboden is (Europa), de boeren meer concurrerend maken, omdat zij nu moeten concurreren tegen vleesproducenten uit landen waar de AGP nog wel kunnen worden gebruikt.


Innovatie 5:       Farm Animal Monitoring   (TrackLab; niet-invasieve continue wireless monitoring voor de realt-itme registratie van dierwelzijn (varkens) ter voorkoming van koppelmedicatie)

Partners: Noldus Information Technology BV (Lead), Demcon BV, Ubisense, Topigs-SNW GmbH (varkensboer)

Korte beschrijving: TrackLab omvat nauwkeuriger tracking met extra sensor streams (van partner ontwikkelingen), en het samenvoegen van sensor-data, waarmee classificatie van het gedrag en tevens vroegtijdige ontwikkeling van ziektes kan worden bepaald.

 Innovatie 6:      Biopharmaceuticals   (b-Rescap, h-Rescap)

Partners: TDI BV, AMRIF BV, Alloksys Life Sciences BV, Aix Scientifics GmbH, met Phycom BV

Korte beschrijving: WP 6 richt zich op doorontwikkeling van een humaan & veterinair bio-farmaceutisch ontstekingsremmende medicijnen op eiwitbasis. De producten b-Rescap en h-Rescap, beiden Alkalische Phosphatase (AP), met b en h verwijzend naar de bron van het eiwit, zijn dierlijk (bovine; koe) en humaan-recombinant.

Deze AP’s zijn een nieuwe klasse anti-inflammatoire medicjnen (ontstekings-remmers) die ontwikkeld zijn door twee Farmaceutische zusterbedrijven Alloksys Life Sciences BV en AMRIF BV. Deze richten zich op de ontwikkeling van deze medicijnen voor humane toepassing, maar zien ook potentie in dierlijke toepassing aangezien dezelfde medicijnen ook in dierproeven uitstekend voldoen.