Het project

Samenvatting

De aanpak van een complexe materie als verontreiniging van grond, voedsel, water en lucht met humane en veterinaire medicijnen en multi-resistente bacteriën vereist een breed pakket van elkaar aanvullende technieken en methoden. MEDUWA-Vecht(e)  (MEDicine Unwanted in WAter) is een samenwerkingsverband van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, overheid en particuliere organisaties. Deze brede coalitie ontwikkelt producten en diensten die de milieukringloop van humane en veterinaire geneesmiddelen en multiresistente bacteriën tegengaan, en tegelijkertijd de regionale economie ondersteunen. In MEDUWA-Vecht(e) worden 12 innovaties ontwikkeld. Het meest vernieuwende van dit project is echter dat gelijktijdig in meerdere schakels van de medicijnketen aan beheersmaatregelen wordt gewerkt:

• meting, visualisatie en communicatie van de thematiek,

• het modelmatig simuleren van maatregelen,

• preventie en mitigatie.

Met behulp van informatie- en communicatietechnologie worden ideeën, strategieën, technieken en methoden voor het beheer van de bodem en het water in een stroomgebied geïntegreerd.

 

 

MEDUWA-Vecht(e) richt zich als test case op het grensoverschrijdende stroomgebieden de rivier de Duits/Overijsselse Vecht.

 

 

 

 

 

De 12 innovaties zijn verdeeld over verschillende beheersaspecten, zie ook diagram 1:

 

Diagram 1. De verschillende beheersaspecten van MEDUWA-Vecht(e)

In diagram 2 wordt de verdeling van de innovaties over de verschillende schakels van de medicijnketen getoond.

 

Diagram 2. Verdeling van de 12 innovaties over de medicijnketen
 Ondanks dat iedere schakel van de medicijnketen andere actoren, behoeften, beleid en prioriteiten kent, kan iedere schakel bijdragen aan het voorkomen van sociale en ecologische schade van het geneesmiddelengebruik bij mens en dier (groene farmacie). MEDUWA geeft hiermee een aanzet tot de ontwikkeling van een integraal pakket van complementaire gereedschappen waarmee de betreffende verontreinigingen in het stroomgebied vastgesteld, beheerd en voorkomen kunnen worden.
 Voor kennisuitwisseling en kwaliteitsgarantie zijn de participerende bedrijven zo veel mogelijk gekoppeld aan kennisinstellingen. Voor maatregel-simulaties integreert het te ontwikkelen stroomgebied-informatiesysteem (Watershed Information System, WIS) producten en meetresultaten uit meerdere werkpakketten. Alle participerende bedrijven gebruiken dit informatiesysteem om de werkzaamheid van hun product te testen en te vermarkten. Met het te ontwikkelen informatiesysteem is het voortaan mogelijk de effectiviteit van veelal ingrijpende en/of kostbare emissie-beperkende maatregelen voorafgaand te bepalen. Het besluit vóór of tegen een geplande maatregel kan worden ondersteund door een prognose van de verspreiding en risico’s van stoffen onder min of meer extreme klimaatsomstandigheden.