Nieuwe EU-verordening inzake diergeneesmiddelen en diervoeders

Nieuwe EU-verordening inzake diergeneesmiddelen en diervoeders

De Europese verordening voor diergeneesmiddelen wordt hervormd. De nieuwe EU-verordening (EU 2019/6) zal op 28 januari 2022 voor alle lidstaten in werking treden en vervangt de vorige verordening (Richtlijn 2001/82/EG). Enerzijds is de nieuwe verordening bedoeld om de bureaucratische hindernissen te verminderen, en anderzijds vooral om de maatregelen ter bestrijding van bijwerkingen van antibiotica te versterken.

De verordening bestrijkt een breed scala aan onderwerpen op het gebied van medicijnen, van productie tot gebruik. Dit omvat bijvoorbeeld maatregelen zoals:

  • verbod op preventief of profylactisch gebruik van antibiotica bij diergroepen
  • beperking van het curatief of metafylactisch gebruik van antibiotica
  • versterking van het verbod op het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar
  • de mogelijkheid om bepaalde antibiotica alleen voor menselijk gebruik toe te staan
  • de verplichting voor de lidstaten om verkoop- en gebruiksgegevens te verzamelen

In de risicobeoordeling van nieuwe geneesmiddelen ontbreekt helaas nog het risico van de vorming, versterking, verspreiding en terugkeer van antimicrobieel resistente microorganismen, terug naar de mens. In de milieurisico-beoordeling zou ook een mogelijk additioneel effect van endocriene werkzame stoffen, ten minste van de oorspronkelijke stoffen en hun belangrijkste metabolieten en andere belangrijke omzettingsproducten, moeten worden opgenomen. Ten slotte, worden de risico’s sterk geprojecteerd op het milieu, terwijl deze stoffen (en de micro-organismen die resistent zijn geworden) via het milieu (bodem, voedsel, water, lucht) naar de mens terugkeren. De voorgestelde maatregelen moeten er dan ook op gericht zijn deze medicinale milieukringloop te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van behandelingsspecifieke maatregelen (scheiding en verwerking van afval).

Op hetzelfde moment als de nieuwe veterinaire verordening van kracht is zal ook de nieuwe voederverordening in werking treden. Deze verordening bevat ook nieuwe voorschriften voor diervoeders en veterinaire medicijnen.

Nadere informatie over de nieuwe EU-verordening inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en diervoeding kan verkregen worden bij de Europese Raad.